Senior Kafka Developer

*
*
*
*
* (system.max.size)